Thai Airways B 737

17.11.2003 Phuket - Bangkok

Thai Airways B 737