Thai Airways A 300

27.04.1991  Bangkok - Phuket
10.05.1991  Phuket - Bangkok

Thai Airways A 300