Bangkok Airways ATR 72

01.11.2002  Bangkok - Koh Samui

Bangkok Airways ATR 72